New Buckenham, Norfolk, United Kingdom

New Buckenham, Norfolk, United Kingdom

New Buckenham