Bar Brig

Bar Brig
96-98 Leith Walk, EH6 5HB
Edinburgh

Upcoming Events At Bar Brig

 21 January , Sunday
 Bar Brig, Edinburgh
 15 February , Thursday
 Bar Brig, Edinburgh
 23 February , Friday
 Bar Brig, Edinburgh
 14 February , Wednesday
 Bar Brig, Edinburgh
 27 January , Saturday
 Bar Brig, Edinburgh