Ballybogey, Ballymoney, United Kingdom

Ballybogey, Ballymoney, United Kingdom

Ballybogey