Dragon Masters 2018 Spinning Boat Competition

"Dragon Masters 2018"

Rules/Regulations:

Open Spinning Boat Competition on Lough Upper Erne on the 21st & 22nd of April 2018

Occupations:
Team Spinning Competition from Boat

Date:
21st & 22nd of April 2018

Place of launching a boat:
Carrybridge Marina no later than 9:00 am each day

Time:
the

competition start 10.00am and finish 4.00pm each day

Entry fee:
£30.00 for UK per person (each day)
€35.00 for Republic of Ireland per person ( each day )

Payment Form:
Paypal ( UK only )
Bank Account Transfer ( for Ireland only )

Free tea and coffe before start.

The entry fee to participate must be paid in full before the 11th of April 2018. ( No refund fee after the 16th of April 2018 )

Dragon Masters 2018 Regulations:
Only those who have paid registration fee and completed application form can take part in the competition. The boats will be checked by the competition organizers between 7.00 and 9:00. The venue for this check is the Carrybridge Marina. At 9:15-9:30 briefing with all anglers, approving the regulations.
Don’t be late!

Registration form:

Available to download from link below:
http://www.polishanglersni.com/wp-content/uploads/2018/03/Entry-Form-Dragon-Masters-2018-Best.doc

Everyone must fill in form indywidually and send back:
by email: dragon_masters@yahoo.com
or private message on Dragon Masters facebook page

Permitted methods:
Only artificial lures are allowed. Spinning, Jerk, the side strap, drop shot, spray fragrance is allowed. Reel must be spinning around in the conduct of the bait. Minimum 1 landing net on a boat. Trolling, dead fish, live fish, live bait, fly, worms etc are not allowed. During the competition, the minimum distance between the participating boats is 50 meters. Getting out of the boat and fishing is prohibited. Fishing is only permitted in the indicated competition area ( provided in the day of competition ). If you enter the competition you can change your team member names or other data till one week before the competition

Licences – Coarse rod licence and coarse permit. Maximum 2 rods per team in use. You can have more rods ( just check your licence). Here you can buy the licence and permit:
https://angling.nidirect.gov.uk/citizen

Scoring: Catch the full set of fish ( 3 pike and 3 perch ) and get 100pts EXTRA. You need to catch 3 Pike and 3 Perch ( Included: 3 longest pike and 3 longest perch in centimeters ) 1 cm = 1 point. The winners are, who take the biggest number of points.
Minimum size of Pike: 60cm.
Minimum size of Perch 18cm.
Only 3 biggest pike and 3 biggest perch will be counted.

Measure : Catch - Photo – Release : The team needs to take a picture of their catches on the measuring board (provided by organizers). Picture must including ID card provided in the day of competition by organizers. After photographing, the fish have to go back to the water alive in good condition. Each Team have to bring a digital camera and cable also to connect with the laptop to check the photos. Only one photo per fish on the measuring board. 3 the biggest fish (each) need a video when the fish swim oway. Photos with dead and / or blood-stained fish are excluded for match points. If you lost or damaged the measure board then you have to pay cost of measurement board - £10.00 (please clean the measure board after competition - must be returned to organizers in good condition)

Medical help: You must be insured for sickness, accidents and for medical help. In case of accidents or illness you should self-report to a (local) doctor. For an emergency call the international emergency number: 999 or 112 ask for Lough Erne Carrybridge Coast Guard. Regarding Your VHF Radios Channel 16 is the emergency channel. Lough Erne Warden 02866322836 number is transferred when out of office.Or In case of minor injuries you can always contact the organization, numbers will provided on the day of competition.

Safety / Emergency: Each person must be established life jacket (all the time), emergency kit, lake map provided by organizers in day of the competition. On each boat there must be an anchor + rope. You must be in possession of the telephone numbers of the organizers. Organizers are not responsible for damage boats, engines, slipway accidents, broken fishing rods, lost fishing tackle, water bumps, scratched cars in the car park, etc.

Disqualification: If you do not follow previous recommendations. When misbehave such as brawling, disturbing drunkenness, vandalism, etc. you will be disqualified automatically and excluded from further competition.

Area of Fishing :
Open water on Upper Lough Erne provided on map on the competition day.
Boat owners aware of the need to register vessels over 10hp here:
https://www.waterwaysireland.org/things-to-do/boating

Boat Registration Form (Erne):
https://wwilive.inthost.net/eseries/elogin

Statement:
I consent to the processing of my personal data (according to the Law on Personal Data Protection dated 29.08.1997 of Laws of 2002 No.101,item 926 as amended ) for the purpose of Dragon Masters 2018. and the use of my image for information and publicity

Awards:

Team:
1st place - two Trophies + prize
2nd place - two Trophies + prize
3rd place - two Trophies + prize

Individual:
Biggest PIKE (in cm) – Trophy + prize
Biggest PERCH (in cm) – Trophy + prize

Awards on Sunday after 2 days.

Please like if you read the rules/regulations. Thank You & Good Luck to all of you Guys.


Zasady / Regulamin:

Otwarte zawody Spinningowe z łodzi na Lough Erne w dniu 21 & 22 kwietnia 2018 roku

Zawody: Drużynowe z łodzi

Data: 21 & 22 kwietnia 2018

Miejsce wodowania łodzi:
Carrybridge Marina nie później niż do 9:00 każdego dnia

Czas: rozpoczęcie 10.00 zakończenie 16.00.

Wpisowe:
£30.00 – UK za osobę (za każdy dzień)
€35.00 – Irlandia Południowa za osobe ( za każdy dzień )

Rodzaje płatności:
Paypal dla UK
Przelew na konto dla Irlandii ( konto w euro )

Darmowa herbata i kawa, zanim zaczniemy.

Wpisowe za udział musi być zapłacone w całości przed 11 kwietnia 2018 roku ( po 16 kwietnia 2018 wpłacona opłata nie będzie zwracana bez w zględu na powód rezygnacji z zawodów )

Dragon Masters 2018 Przepisy:
Tylko ci, którzy zapłacili opłatę rejestracyjną oraz dostarczyli wypełniony formularz zgłoszeniowy mogą wziąć udział w zawodach. Łodzie będą sprawdzane przez organizatorów między 7:00 a 9:00. Miejscem tej kontroli jest Carrybridge Marina.
9:15 - 9:30 odprawa przed zawodami.
Nie spóźnij się, bądż wcześniej !

Formularz rejestracyjny: do pobrania z linku poniżej:
http://www.polishanglersni.com/wp-content/uploads/2018/03/Entry-Form-Dragon-Masters-2018-Best.doc


Każdy uczestnik musi wypełnić formularz samemu i odesłać:
Mailem: dragon_masters@yahoo.com
lub w oprywatnej wiadomości na stronie Dragon Masters na facebook-u

Dopuszczalne metody:
Dozwolone są tylko sztuczne przynęty. Spinning, Jerk, boczny trok, drop shot , zapachy w spraju są dozwolone. Kołowrotek musi być w użyciu przy prowadzeniu przynęty. Minimum jeden podbierak na łodzi.
- Trolling, martwe ryby, żywe ryby, żywa przynęta, robaki, zanęta itp nie są akceptowane. Podczas zawodów, minimalna odległość między uczestniczącymi łodzi wynosi 50 metrów. Wysiadanie z łodzi i wędkowanie jest zabronione. Wędkowanie jest dozwolone tylko we wskazanym miejscu zawodów (mapa przedstawiona zostanie przez organizatorów podczas odprawy ). Jeśli zarejestrowałeś już swój Team na zawody wszelkich zmian można dokonać nie później niż tydzień przed zawodami.

Licencje - Coarse rod licence + Coarse permit. Maksymalnie 2 wędki na drużynę w użyciu. Możesz mieć więcej wędek. Tutaj można kupić licencję i pozwolenie:

https://angling.nidirect.gov.uk/citizen

Punktacja : należy złapać pełny komplet ryb ( 3 szczupaki i 3 okonie ) aby uzyskać 100pkt EXTRA.
Złapane ryby punktujemy następująco:
1 cm = 1 punkt.
Zwycięzcami są ci, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
Minimalna wielkość punktowanych ryb: SZCZUPAK - 60cm
OKOŃ - 18cm.
Tylko trzy największe szczupaki i okonie będą zaliczane.

Dokumentowanie połowu:
Złap - Zdjęcie - Wypuść.
Zespół musi sfotografować ich połów na miarce (dostarczonej przez organizatorów). Zdjęcie musi musi zawierać kartę identyfikacykną dostarczoną w dniu zawodów przez organizatorów. Zdjęcie musi być przejrzyste , poprawne (brzuch do dołu, głowa do lewej, widoczny numer, zdjęcie z góry, nie zasłaniamy ręką, identyfokator z imieniem i nazwiskiem na zdjęciu)
Po sfotografowaniu, rybe należy z powrotem wypuścić do wody, ryba musi być żywa i w dobrej kondycji. Proszę przedstawić video jak ryba odplywa o własnych siłach. Każdy zespół ma przynieść aparat cyfrowy z kablem aby połączyć się do laptopa, w celu sprawdzienia zdjęcia. Tylko jedno zdjęcie jednej ryby , proszę nie dublować zdjęć. Zdjęcia z martwymi / lub krwiawiącymi rybami nie będą zaliczane. Jeśli zgubisz lub zniszczysz miarkę będziesz musiał zwrócić koszt miarki - £10.00. (Proszę oczyścić miarki na zakonczenie gdyż muszą byc zwrócone do organizatorów w dobrej kondycji)

Pomoc medyczna : Musisz być ubezpieczony od wypadku lub choroby. W razie wypadku lub choroby zalecamy kontakt do lekarza we własnym zakresie. W przypadki uszkodzenia łodzi prosimy kontaktować sie z międzynarodowym numerem alarmowym: 999 lub 112 poprosić o Lough Erne Carrybridge Coast Guard, także w przypadku drobnych urazów zawsze można skontaktować się z w/w organizacją, numery zostaną dostarczone w dniu zawodów. Jeśli chodzi o kanały VHF, kanał 16 to kanał awaryjny. Lough Erne Warden numer 02866322836 jest przenoszony, gdy jest nieobecny.


Bezpieczeństwo:
Każda osoba musi mieć założoną kamizelkę ratunkową / asekuracyjna (cały czas w trakcie zawodów), zestaw awaryjny FirstAid torebka, mapa jeziora, dostarczone będzie przez organizatorów w dniu zawodów. Każda łódź musi być wyposażona w kotwice + line . Musisz być w posiadaniu numerów telefonicznych organizatorów. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia łodzi , zniszczenia silnikow, wypadki przy wodowaniu , wypadki na slipach i pozostać, połamane wędki, stracone przynety, uszkodzone kołowrotki, uszkodzenia pojazdów pozostawionych na parkingu itd..

Dyskwalifikacja:
Jeśli nie przestrzegasz wcześniejszych zaleceń/zasad, źle się zachowujesz, nie przestrzegasz zasad fair play pijesz alkohol, szybko i niebezpieczne prowadzisz łódź, agresywnie się zachowujesz, wandalizm itp... zostaniesz zdyskwalifikowany automatycznie. Dana osoba zostanie wykluczona z dalszej rywalizacji/zawodów

Miejsce łowiska : Otwarta woda Upper Lough Erne

Wszyscy właściciele łodzi uczestniczacy w zawodach proszeni są o zarejestrowanie łodzi z silnikiem powyżej 10hp :
https://www.waterwaysireland.org/things-to-do/boating

Boat Registration Form (Erne):
https://wwilive.inthost.net/eseries/elogin

Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. z 2002r. Nr. 101; pozycja 926 z poźn.zm) na potrzeby Dragon Masters 2018 oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych.

Nagrody:

Drużyna:

1 miejsce - dwa Puchary + nagroda
2 miejsce - dwa Puchary + nagroda
3. miejsce - dwa Puchary + nagroda

Indywidualnie:
Największy SZCZUPAK (w cm) - Statuetka + nagroda
Największy OKOŃ (w cm) - Statuetka + nagroda

Proszę przeczytać zasady i potwierdzic klikając LIKE lub pisząc kometarz. Dziękujemy i życzymy powodzenia dla wszystkich z Was.

▼ Show More Information

Carrybridge Hotel, BT 94 5NF
Lisbellaw
21 April , Saturday 07:00

More Events Nearby